Voorwaarden

1. Acceptatie Het gebruik van 4swingers Algemene voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van 4swingers is uitsluitend onderworpen aan deze Algemene voorwaarden. U zult de Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze Algemene Voorwaarden. Door de website te gebruiken, accepteert u de voorwaarden, bepalingen en disclaimers in deze kennisgeving volledig. Als u deze Algemene voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

2. Creditcardgegevens

4swingers zal nooit om creditcardgegevens vragen en vragen dat u deze niet op een van de formulieren op 4swingers invoert.

3. Advies

De inhoud van de 4swingers website vormt geen advies en dient niet te worden gebruikt bij het nemen of afzien van enige beslissing.

4. Wijziging van gebruik

4swingers behoudt zich het recht voor:
4.1. de website of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of verwijderen (zonder kennisgeving) en u bevestigt dat 4swingers niet aansprakelijk is voor dergelijke wijzigingen of verwijdering en.
4.2. deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen, en uw voortdurende gebruik van de Website na eventuele wijzigingen wordt beschouwd als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.

5. Links naar websites van derden

4swingers Website kan links bevatten naar websites van derden die door anderen worden beheerd en onderhouden. Een link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.

6. Auteursrecht

6.1. Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp van de website, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes die met de website zijn verbonden) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan 4swingers of anderszins gebruikt door 4swingers zoals wettelijk toegestaan.
6.2. Bij toegang tot de Website stemt u ermee in dat u de inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult gebruiken. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Dit is exclusief het downloaden, kopiëren en/of afdrukken van pagin's van de website voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik.

7. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

7,1. De website wordt aangeboden op een AS IS en AS BESCHIKBARE basis zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, geen inbreuk , compatibiliteit, beveiliging en nauwkeurigheid.
7.2. Voor zover wettelijk toegestaan, is 4swingers niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook (inclusief maar niet beperkt tot verlies van zaken, kansen, gegevens, winst) die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website.
7.3. 4swingers biedt geen garantie dat de functionaliteit van de website ononderbroken of zonder fouten zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de website of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke of destructieve zaken. < br /> 7.4. Niets in deze Algemene voorwaarden mag zodanig worden uitgelegd dat de aansprakelijkheid van 4swingers voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van 4swingers of die van haar werknemers of agenten wordt uitgesloten of beperkt.

8. Vrijwaring

U stemt ermee in 4swingers en zijn werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schadevergoedingen, verliezen, kosten en andere uitgaven met betrekking tot claims of acties tegen 4swingers die voortvloeien uit schending door u van deze Algemene voorwaarden of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze website.

9.Severance

Als een van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook door een rechtbank van een bevoegde rechtbank als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar moet worden beschouwd, wordt deze voorwaarde of voorwaarde verbroken en blijven de overige voorwaarden van kracht en blijven volledig van kracht en effect en blijven bindend en afdwingbaar.

10. Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken.

Neem voor meer informatie contact met ons op